Từ điển

Trạng thái ổn định (lý thuyết)

Trạng thái ổn định (lý thuyết)

Đó là một lý thuyết vũ trụ được xây dựng vào năm 1948 bởi Hermann Bondi và Thomas Gold, và được mở rộng liên tiếp bởi Fred Hoyle, theo đó Vũ trụ luôn tồn tại và luôn tồn tại.

Điểm cơ bản của lý thuyết này là thực tế là Vũ trụ, mặc dù quá trình mở rộng của nó. nó luôn duy trì cùng mật độ nhờ vào việc tạo ra vật chất mới liên tục.

Giả thuyết này, đang bùng nổ trong những năm 50, đã bị từ chối liên tiếp bởi hầu hết các nhà thiên văn học hiện đang ủng hộ lý thuyết Big Bang.


Trước đóTiếp theo ►
Trạm vũ trụTầng bình lưu

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ